Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Článok

FZKS sa zaväzuje, že v súlade týchto zmluvných podmienok urobí všetko v súvislosti používaním služieb.

2. Článok

Bez ohľadu na vyššie uvedený odsek, v prípade, ak užívateľ poruší práva duševného vlastníctva v akejkoľvek časti obsahu www.vonai.sk, spoločnosť FZKS má právo užívateľovi odstrániť užívateľské meno a heslo.

3. Článok

FZKS má právo, nie je však povinný inštalovať na počítač užívateľa takzvané cookies – krátke textové súbory uložené na pevnom disku užívateľa cez internetový server , ktoré umožnia obnovenie a monitorovanie aktivít a informácie spojené s užívateľom.

FZKS môže umiestniť na svojej stránke www.mannamydla.sk hyper odkazy a reklamy tretej strany – partnerov FZKS – v záujme marketingu služieb a produktov. Spoločnosť FZKS nenesie zodpovednosť za dostupné množstvo týchto produktov, ďalej za obsah služieb a za plnenie prijatých záväzkov vrátane poskytovania služieb, v prípade, ak tretia strana – partneri FZKS – nepodliehajú pod vedenie spoločnosti FZKS.

Pri zabezpečovaní služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami FZKS si vyhradzuje právo k tomu, aby upriamil pozornosť užívateľa, alebo k užívateľskému profilu priradil hyper odkazy, reklamy, alebo súvisiace stránky www.mannamydla.sk, ktoré nepatria pod vedenie spoločnosti FZKS. FZKS nezodpovedá za prístup k týmto a podobným stránkam, ďalej za zabezpečenie služieb poskytnutými týchto stránok v prípade, ak tieto nepatria pod vedenie spoločnosti FZKS.

FZKS má právo zasielať užívateľom informácie o nových službách, ďalej obchodné informácie o službách svojich partnerov, oznamy o zmenách týchto zmluvných podmienok a zasielať informácie o poskytovaní ďalších zmluvných podmienok. Prijatím podmienok týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí s tým, aby preňho FZKS zasielal nevyžiadané obchodné informácie.

4. Článok

FZKS má právo na to, ale nie je povinný, podľa svojho uváženia odstrániť, vymazať, alebo blokovať hociktorú časť obsahu svojich stránok www.vonai.sk.

FZKS má právo na to, ale nie je povinný, obsah nachádzajúci sa na ktoromkoľvek svojom serveri uložiť a odovzdať tretej strane a tiež príslušným orgánom, ak to slúži pre ochranu práv, legitímnych záujmov a bezpečnosti spoločnosti FZKS a tretej strany, ďalej v takých prípadoch, keď príslušný obsah si vyžiadajú príslušné štátne orgány.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

5. Článok

FZKS ma právo na základe 2. odseku 4. Článku týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek promóciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumov, atď.

Spracovanie osobných údajov

6. Článok

Spoločnosť FZKS na základe týchto zmluvných podmienok je povinný so všetkými osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a prijať zodpovednosť za ochranu tých údajov, ku ktorým má prístup v súvislosti s používaním služieb, okrem „vyššej moci”, náhodných udalostí, alebo v prípade úmyselného zneužitia treťou osobou.

FZKS na registračnom tlačive môže uviesť, že vyplnenie ktorých údajov sú povinné a ktoré sú dobrovoľné, ďalej môže uviesť dôsledky odmietnutia uvedenia údajov. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
Podmienky uvedené v prvom odseku nie sú platné v prípade, ak užívateľ, alebo iná osoba pod jeho vedením úmyselne zneužije a poruší práva a zákonné záujmy tretej osoby. V tomto prípade FZKS môže vydať osobné údaje užívateľa príslušným štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi.