VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.vonai.sk a boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.
Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci:
FZKS, s.r.o., Sušany 151,
IČO: 48115576,  zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27947/S.

Kupujúcim  je akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky obchodu www.vonai.sk.
Zákazník je po odoslaní objednávky, ktorá je návrhom kúpnej zmluvy, informovaný o jej prijatí automaticky generovaným mailom.
Takto sa objednávka stáva záväznou a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia.
Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, keď nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty) .
Taktiež, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet a v lehote do 14 pracovných dní od objednania, nebola objednávka vyplatená.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru.
V prípade,  že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena,  alebo ak, dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne zákazníka informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Storno objednávky zo strany zákazníka/kupujúceho
Zákazník má právo stornovať svoju objednávku najneskôr do 24 hod. od potvrdenia objednávky predajcom.
Zrušiť objednávku môže  telefonicky na čísle : 0948636780 alebo mailom na info@vonai.sk
V prípade, že zákazník odmietne prebrať svoj objednaný tovar a svoju objednávku nezruší, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov, ktorá vznikla expedíciou tovaru.

Platobné podmienky
Platbu za tovar je možné uhradiť bankovým prevodom na účet predávajúceho. Tovar sa odosiela po prijatí platby.
Ďalším spôsobom je platba dobierkou, kedy kupujúci platí pri prevzatí  tovaru poštovému doručovateľovi, alebo na pošte. V oboch prípadoch je kupujúci informovaný o expedícii tovaru mailom.

Dodacie podmienky
Objednaný tovar sa snažíme expedovať v čo najkratšom čase.  Tovar sa odosiela prostredníctvom Slovenskej pošty priemerne do 2- 7 dní.
Cena dopravy závisí od hmotnosti tovaru a je zobrazená v objednávke.

Vrátenie tovaru
Kupujúci má právo vrátiť tovar predajcovi do 14 dní od prevzatia zásielky a to v originálnom nepoškodenom balení a v neporušenom stave, spolu so sprievodným dokladom – Odstúpenie od zmluvy.
Dôvod vrátenia tovaru nemusí byť uvedený.
Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu.
V prípade, že bol produkt spotrebiteľom znehodnotený, čiastočne spotrebovaný, alebo bol poškodený ochranný obal, v takomto prípade spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpiť nemôže.

Reklamácia
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.
V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je zákazník povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
V takom prípade má kupujúci právo na to, aby  sme mu bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedli do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenia spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je  zásielka poškodená, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte.
Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.